HOME / SERVICES / DESIGN

ออกแบบ

เมื่อเราได้รับข้อมูล ขนาด พื้นที่ และระดับพื้น จากทีมงานสำรวจ หรือ ทีมงานขายแล้ว ทีมออกแบบจะมีการดำเนินการจัดวางกรีน หรือ หญ้า Landscape หรือ เส้นสนามฟุตบอล ให้ลูกค้าเห็นภาพก่อนติดตั้งจริง

และมีการปรับแบบให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าโดย About grass จะคำนึงถึงระบบระบายน้ำเป็นสำคัญอีกด้วย